Iniciar Sesión

Centro deportivo en el antiguo taller de la estación de Banyeres de Mariola

MENCIÓN


CARLOS FRANCÉS REVERT
Escuela Técnica Superior de Arquitectura - UPV

Zonificació

Cada part de l'edifici disposarà de distints sistemes d'instal:lacions depenent de les necessitats, tant d'ús com d'independencia en la gestió. Per aixo, el restaurant dispondra 

Espai de la Piscina Per al tractament de l'aire 

En l'espai de piscina es tria un sistema "TOT AIRE" per mitja d'una UTA (Unitat de Tractament d'Aire). La UTA compta amb una entrada d'aire des de l'exterior i una eixida d'aire de retorn. Es considera que el volum d'aire a renovar és un 40% del volum total a tractar.

Per a l'organització de la ventilació i la climatització es treballará per mescla ja que es tracta d'un espai esportiu amb gent en moviment on el sistema per desplacament de capes estratificades no s'adequa. A més és el necessari per a poder realitzar la impulsió inferiorment des de reixetes situades en el forjat de la piscina a una velocitat inferior a 0,25 m/s. El retorn es realitza des dels extrems de la piscina per mitja de reixetes situades en l'espai de la rampa i en l'extrem oposat. Per a l'efectivitat d'este sistema s'ha de garantir 'homegeneitat de l'aire en tot l'espai de piscina per mitja del moviment de les persones per mitja de la instal·lació de recirculadors que mesclen les masses d'aire. 

Volums preexistents 

Estos espais disposaran d'un sistema "AIRE/AIGUA" per la impossibilitat de fer arribar les conduccions de grans dimensions provinents de la UTA. El sistema consta d'una unitat exterior situada en l'espai d'instal:lacions davall la piscina amb ventilació directa a l'exterior i una unitat interna situada sobre els falsos sostres dels nuclis de banys tant del restaurant com de la zona expositiva. A l'estiu la unitat interna funciona com a unitat evaporadora i l'externa com a condensadora. A l'hivern, per mitja de la instal:lació d'una valvula de tres vies, el funcionament s'invertix quedant la unitat interna com a condensadora i l'externa com evaporadora. Per a la distribució de l'aire s'aprofiten els sols tecnics i la col:lacació de reixetes perimetrals.

Pavelló Esportiu 

El volum del pavelló esportiu no s'inclou dins dels espais amb requeriments de climatització. Per aixo no consta d'instal·lacions a estos efectes. Per a garantir la salubritat de l'aire en aquests espais, es consideren suficients les superfícies disposades per a ventilar de forma natural. Estes consten d'un sistema de cambra interna que a més de millorar el comportament termic del tancament pot funcionar forcant l'extracció de l'aire gracies a lleis elementals com l'efecte Venturi i l'efecte hivernacle.

Extracto del texto del autor

¡Comparte!