índice   anterior   posterior
     Concursos y premios Fecha: 27/12/2018  
 
 
CTAC - Concurso de fotografía "IMAGINÀRIA 2019"
 
Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón y Universitat Jaume I
  
  
Bases PDF


CONCURS DE FOTOGRAFIA 
SELECCIÓ DE L’EXPOSICIÓ QUE REPRESENTE AL CTAC A IMAGINÀRIA 2019


1. Introducció.

El festival Imaginària, fotografia en primavera organitzat per la Universitat Jaume I, s’ha convertit per la seua dimensió en un dels més importants que se celebren a Espanya i sense cap dubte a la Comunitat Valenciana. El 2019 tindrà lloc la seua XVI edició i té fixada la data d’inici el 3 de maig de 2019.
A l’edició Imaginària 2018 s’han desenvolupat un total de 80 activitats entorn del món de la imatge i la fotografia en 18 localitats de la nostra província. El Col.legi Territorial d’Arquitectes de Castelló presentà a l'anterior edició del festival l'exposició Frontalidad & Abstracción amb fotografies d'Alejandro Gómez, material seleccionat d'aquest mateix concurs. 


2. Objecte del concurs.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de la proposta fotogràfica a mostrar en la Sala d’Exposicions del CTAC durant el festival Imaginària 2019 amb data d’inauguració divendres 3 de maig de 2019.


3. Concursant.

No podran presentar-se al concurs els membres de la junta del Col·legi, els membres del jurat ni persones amb lligams familiars de primer grau, ni aquelles amb les que es mantinga relacions professionals estables.


4. Premis. 

Qui presente la proposta guanyadora exposarà el seu projecte fotogràfic a la Sala d’Exposicions del CTAC durant el festival Imaginària i se li realitzarà la producció gràfica de la seva exposició, valorada fins a 700 euros. *
El material produït per a l’exposició passarà a ser propietat de l’autor una vegada acabada l’exposició. Si l’autor ho permet, podrà entrar a formar part del catàleg d’exposicions d’Imaginària per a la seua itinerància i també del circuit DIPCAS PHOTO de la Diputació.
El guanyador es compromet a estar present en tot el procés de muntatge de l’exposició, així com a l’acte d’inauguració.

* La producció artística que es pagarà amb el premi es realitzarà amb les empreses participants com a patrocinadores del festival i la mateixa organització s’encarregarà del tràmit de les factures. El guanyador en cap lloc hi haurà ni podrà realitzar factures per rebre el premi. 


5. Jurat.

- Daniel Belinchón, director d’Imaginària, o en qui delegui.
- Ignacio Pascual, vocal de Cultura del CTAC, o en qui delegui.
- Susana Babiloni, secretària del CTAC, o en qui delegui.


6. Presentació dels treballs.

Les propostes es presentaran en un únic document digital PDF format A4 en vertical que contindrà una memòria explicativa (mínim 100 paraules) amb una sèrie mínima de 8 imatges a exposar i una breu ressenya biogràfica de l’autor.
Aquesta memòria s’enviarà per correu electrònic a: cultura@ctac.es


7. Calendari del concurs.

30/11/2018 Llançament del concurs
10/01/2019 Finalitza el termini per a presentar propostes
14/01/2019 Resolució


8. Secretaria del concurs, consultes i enviament de propostes.

Vocalia  de Cultura del CTAC.
C. Ensenyança 4, 12001 Castelló

cultura@ctac.es
964.723534


---


CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EXPOSICIÓN QUE REPRESENTARÁ AL CTAC EN IMAGINÀRIA 2019


1. Introducción.

El festival Imaginària, fotografía en primavera organizado por la Universitat Jaume I, se ha convertido por su tamaño y alcance en uno de los más importantes que se celebran en España y sin lugar a dudas en la Comunitat Valenciana. En 2018 tendrá lugar su XV edición y tiene fijada la fecha de inicio el 27 de abril de 2018.
En la edición Imaginària 2018 se han desarrollado un total de 80 actividades en torno al mundo de la imagen y la fotografía en 18 municipios de nuestra provincia. El Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón presentó en la pasada edición del festival la exposición Frontalidad & Abstracción con fotografías de Alejandro Gómez, propuesta fotográfica seleccionada en la convocatoria anterior de este mismo concurso. 

2. Objeto del concurso.

El objeto de esta convocatoria es la selección de la propuesta fotográfica a mostrar en la Sala de Exposiciones del CTAC durante el festival Imaginària 2019 con fecha de inauguración el viernes 3 de mayo de 2019.


3. Concursante.

No podrán presentarse al concurso los miembros de la junta del Colegio, los miembros del jurado ni personas con lazos familiares de primer grado, ni aquellas con las que se mantengan relaciones profesionales estables.


4. Premios. 

Quien presente la propuesta ganadora expondrá su proyecto fotográfico en la Sala de Exposiciones del CTAC durante el festival Imaginària y se le realizará la producción gráfica de su exposición, valorada hasta 700 euros. *
El material producido para la exposición pasará a ser propiedad del autor una vez terminada la exposición. Si el autor lo permite, podrá entrar a formar parte del catálogo de exposiciones de Imaginària para su itinerancia y también del circuito DIPCAS PHOTO de la Diputación.
El ganador se compromete a estar presente en el proceso de montaje de la exposición, así como en la inauguración.

* La producción artística que se pagará con el premio se realizará con las empresas participantes como patrocinadoras del festival y la propia organización se encargará del trámite de las facturas. El ganador no tendrá ni podrá realizar ninguna factura para recibir el premio. 


5. Jurado.

- Daniel Belinchón, director de Imaginària, o en quien delegue.
- Ignacio Pascual, vocal de Cultura del CTAC, o en quien delegue.
- Susana Babiloni, secretaria del CTAC, o en quien delegue.


6. Presentación de los trabajos.

Las propuestas se presentarán en un único documento digital PDF formato A4 en vertical que contendrá una memoria explicativa (mínimo 100 palabras) con una serie mínima de 8 imágenes a exponer y una breve reseña biográfica del autor.
Esta memoria se enviará por correo electrónico a:   cultura@ctac.es


7. Calendario del concurso.

30/11/2018 Lanzamiento del concurso
10/01/2019 Finaliza el plazo para presentar propuestas
14/01/2019 Resolución


8. Secretaría del concurso, consultas y envío de propuestas.

Vocalia  de Cultura del CTAC.
C. Enseñanza 4, 12001 Castellón

cultura@ctac.es
964.723534
  
  
  
  
® COACV - 2018 Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.