índice   anterior   posterior
     Concursos y premios Fecha: 11/10/2017  
 
 
CTAC - Concurs de fotografia per a arquitectes "IMAGINÀRIA 2018"
 
Col.legi Territorial d'Arquitectes de Castelló i Universitat Jaume I
  
  
Bases PDF


CONCURS DE FOTOGRAFIA PER A ARQUITECTES CTAC. 
PROCÉS DE SELECCIÓ DE L’EXPOSICIÓ PER A IMAGINÀRIA 2018.


1. Introducció.

El festival Imaginària, fotografia en primavera organitzat per la Universitat Jaume I, s’ha convertit per la seua dimensió en un dels més importants que se celebren a Espanya i sense cap dubte a la Comunitat Valenciana. El 2018 tindrà lloc la seua XV edició i té fixada la data d’inici el 27 d’abril de 2018.
A l’edició Imaginària 2017 s’han desenvolupat un total de 74 activitats entorn del món de la imatge i la fotografia en 23 localitats de la nostra província. El Col.legi Territorial d’Arquitectes de Castelló començà en aquesta edició la seua participació en el festival amb l’emplaçament de dues exposicions a la sala del carrer Ensenyança número 4: Ciudadano Hamburgo, d’Isabel Membrado i Castelló Nit i Dia de Joan Antoni Vicent. 


2. Objecte del concurs.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de la proposta fotogràfica a mostrar en la Sala d’Exposicions del CTAC durant el festival Imaginària 2018 amb data d’inauguració dijous 27 d’abril de 2018.


3. Concursant.

El concursant haurà de ser arquitecte col.legiat al CTAC.
No podran presentar-se al concurs els membres de la junta del Col·legi, els membres del jurat ni persones amb lligams familiars de primer grau, ni aquelles amb les que es mantinga relacions professionals estables.


4. Premis. 

L’arquitecte que presente la proposta guanyadora exposarà el seu projecte fotogràfic a la Sala d’Exposicions del CTAC durant el festival Imaginària i rebrà un premi econòmic de fins a 700 euros per produir tot el material expositiu. *
El material produït per a l’exposició passarà a ser propietat de l’autor una vegada acabada l’exposició. Si l’autor ho permet, podrà entrar a formar part del catàleg d’exposicions d’Imaginària per a la seua itinerància i també del circuit DIPCAS PHOTO de la Diputació.
El guanyador es compromet a estar present en tot el procés de muntatge de l’exposició, així com a l’acte d’inauguració.

* La producció artística que es pagarà amb el premi es realitzarà amb les empreses participants com a patrocinadores del festival i la mateixa organització s’encarregarà del tràmit de les factures. L’arquitecte guanyador en cap lloc hi haurà ni podrà realitzar factures per rebre el premi. 


5. Jurat.

- Daniel Belinchón, director d’Imaginària, o en qui delegui.
- Ignacio Pascual, vocal de Cultura del CTAC, o en qui delegui.
- Susana Babiloni, secretària del CTAC, o en qui delegui.


6. Presentació dels treballs.

Les propostes es presentaran en un únic document format A4 en vertical que contindrà una memòria explicativa (mínim 100 paraules) amb una sèrie mínima de 8 imatges a exposar i una breu ressenya biogràfica de l’autor.
Aquesta memòria en format PDF s’enviarà per correu electrònic a: cultura@ctac.es


7. Calendari del concurs.

11/10/2017 Llançament del concurs
13/11/2017 Finalitza el termini per a presentar propostes
21/11/2017 Resolució


8. Secretaria del concurs, consultes i enviament de propostes.

Vocalia  de Cultura del CTAC.
C. Ensenyança 4, 12001 Castelló

cultura@ctac.es
964.723534


---


CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA ARQUITECTOS CTAC
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EXPOSICIÓN PARA IMAGINÀRIA 2018.


1. Introducción.

El festival Imaginària, fotografía en primavera organizado por la Universitat Jaume I, se ha convertido por su tamaño y alcance en uno de los más importantes que se celebran en España y sin lugar a dudas en la Comunitat Valenciana. En 2018 tendrá lugar su XV edición y tiene fijada la fecha de inicio el 27 de abril de 2018.
En la edición Imaginària 2017 se han desarrollado un total de 74 actividades en torno al mundo de la imagen y la fotografía en 23 municipios de nuestra provincia. El Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón inició en esa edición su participación en el festival con el emplazamiento de dos exposiciones en la sala de la calle Enseñanza nº 4: Ciudadano Hamburgo, de Isabel Membrado y Castelló Nit i Dia de Joan Antoni Vicent. 

2. Objeto del concurso.

El objeto de esta convocatoria es la selección de la propuesta fotográfica a mostrar en la Sala de Exposiciones del CTAC durante el festival Imaginària 2018 con fecha de inauguración el jueves 27 de abril de 2018.


3. Concursante.

El concursante tendrá que ser arquitecto colegiado del CTAC.
No podrán presentarse al concurso los miembros de la junta del Colegio, los miembros del jurado ni personas con lazos familiares de primer grado, ni aquellas con las que se mantengan relaciones profesionales estables.


4. Premios. 

El arquitecto que presente la propuesta ganadora expondrá su proyecto fotográfico en la Sala de Exposiciones del CTAC durante el festival Imaginària y recibirá un premio económico de hasta 700 euros para producir todo el material expositivo. *
El material producido para la exposición pasará a ser propiedad del autor una vez terminada la exposición. Si el autor lo permite, podrá entrar a formar parte del catálogo de exposiciones de Imaginària para su itinerancia y también del circuito DIPCAS PHOTO de la Diputación.
El ganador se compromete a estar presente en el proceso de montaje de la exposición, así como en la inauguración.

* La producción artística que se pagará con el premio se realizará con las empresas participantes como patrocinadoras del festival y la propia organización se encargará del trámite de las facturas. El arquitecto ganador no tendrá ni podrá realizar ninguna factura para recibir el premio. 


5. Jurado.

- Daniel Belinchón, director de Imaginària, o en quien delegue.
- Ignacio Pascual, vocal de Cultura del CTAC, o en quien delegue.
- Susana Babiloni, secretaria del CTAC, o en quien delegue.


6. Presentación de los trabajos.

Las propuestas se presentarán en un único documento formato A4 en vertical que contendrà una memoria explicativa (mínimo 100 palabras) con una serie mínima de 8 imágenes a exponer y una breve reseña biográfica del autor.
Esta memoria en formato PDF se enviará por correo electrónico a:   cultura@ctac.es


7. Calendario del concurso.

11/10/2017 Lanzamiento del concurso
13/11/2017 Finaliza el plazo para presentar propuestas
21/11/2017 Resolución


8. Secretaría del concurso, consultas y envío de propuestas.

Vocalia  de Cultura del CTAC.
C. Enseñanza 4, 12001 Castellón

cultura@ctac.es
964.723534
  
  
  
  
® COACV - 2017 Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.